Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

0                     De GMR van kom Leren

Stichting kom Leren is een stichting die is ontstaan uit een fusie tussen Stichting jong Leren, een organisatie voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs in Zuid Limburg en SKO-Mergelland een organisatie voor katholiek primair onderwijs in het Heuvelland. De nieuwe stichting telt 20 scholen in Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg a/d Geul. kom Leren heeft ongeveer 300 personeelsleden in dienst en biedt onderwijs aan 3600 leerlingen.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) bestaat uit leerkrachten en ouders van bij de stichting aangesloten scholen. Deze personen zijn gekozen door de MR-en van de scholen. De GMR dient voorstellen en ontwikkelingen te bekijken vanuit het algemeen belang van scholen, ouders, leerkrachten en leerlingen van de stichting, niet vanuit het perspectief van één school. In het Medezeggenschapsstatuut van kom Leren en in het Reglement van de GMR staat beschreven hoe medezeggenschap in de stichting is vastgelegd en wat taken, rechten en verplichtingen zijn van de GMR, het College van Bestuur en de MR-en.

Er zijn 14 zetels in de GMR van kom Leren. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat. Leden van de GMR vertegenwoordigen niet een school. Elk lid heeft wel de taak contacten te onderhouden met een aantal benoemde scholen. Basisschool Op de 10 Bunder wordt vertegenwoordigd door Ralph Voncken, ouder van leerlingen op onze school.

Communicatie van de GMR met de MR-en en de achterban verloopt via verslagen en agenda’s. Daarnaast heeft de voorzitter van de GMR een keer per jaar een overleg met de voorzitters van alle MR-en. Ook is er twee keer per jaar overleg tussen GMR en de MR-en. De contactpersoon uit de GMR onderhoudt daarnaast contact met de MR van de school waarbij hij of zij is ingedeeld.

De GMR van kom Leren kent een aantal werkgroepen.
Deze werkgroepen houden zich bezig met specifieke onderwerpen:
Personeel  --  Financiën en ICT  --  Communicatie en PR  --  Algemene Zaken

Meer info over de GMR van kom Leren: http://www.kom-leren.nl/organisatie/gmr/

Afdrukken E-mailadres

Visit http://betroll.co.uk/ the best bookies